Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Gdynia, NIP 958-17-17-766, Szkółka Pływania Fala Joanna Wojszwiłło - NIP 585-119-40-01 oraz

Szkółka Pływania Fala Paweł Wojszwiłło - NIP 585-119-40-24 w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe uzyskane podczas zapisów, w trakcie trwania obozów oraz nauki pływania wykorzystujemy w następujących celach:

1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, np. monitorowania postępów procesu nauczania, organizacji i prowadzenia obozów — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”).

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np:

- wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje, wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami,

- zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

- przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”)

- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. karty obozowe przez okres 5 lat, podstawa prawna: obowiązek prawny) lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

4. Działań promocyjnych w materiałach publicznie dostępnych — przez czas trwania procesu nauczania. Nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych poprzez systemy informatyczne. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane.

Dodatkowe informacje o danych osobowych.

Jeśli czynności występujące w trakcie procesu nauczania będą wymagały wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane.

- Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. podwykonawcom realizującym prace na terenie obozu oraz zajęć nauki pływania, obsłudze korespondencji czy w procesie nauczania.

- Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

• ośrodki kolonijne

Dane z innych źródeł.

Nie pobieramy danych z innych źródeł.

Automatyczne podejmowanie decyzji.

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.

Uprawnienia, które Państwu przysługują.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie (poprawienie) danych,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
38 0.088746070861816